جەكسەنبى, 31 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 40
جاڭالىقتار 2549 0 پىكىر 27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 10:41

جەڭiلدەتiلگەن نەسيەگە كەز كەلگەن شارۋا قول جەتكiزە الادى

وقو-دا جەڭiلدەتiلگەن نەسيەگە كەز كەلگەن شارۋا قول جەتكiزە الادى، - دەپ حابارلايدى اباي-اقپارات.

«ماكسيمۋم» ايو جانە «ىرىس» مقۇ 2016 جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ 2017 جىلعى كوكتەمگi ەگiن ەگۋ جۇمىستارىنا نەسيە الۋشىلاردىڭ قۇجاتتارىن قابىلداۋدى باستاعان بولاتىن. ماقسات – ديقانداردىڭ قارجىنى دەر كەزiندە الىپ، ورىندى ءارi تيiمدi پايدالانۋلارىن قامتاماسىز ەتۋ.

قۇجاتتار ەشقانداي كوميسسيالىق شىعىندارسىز، مۇمكiندiگiنشە ەڭ قىسقا مەرزiمدە قارالادى. ماقۇلدانسا، كەلەر جىلى اقشا بولiنiسiمەن قۇجاتى دايىن ازاماتتارعا بiردەن تاراتىلۋ جوسپارلانۋدا.

قارجىلاندىرۋدىڭ باستى شارتتارى:

نەگiزگi قارىزدى جانە نەسيە بويىنشا پايىزداردى وتەۋ – مەرزiم سوڭىندا;

نەسيەنi مەرزiمiنەن بۇرىن قايتارۋ – مەرزiمiنەن بۇرىن تولىق نەمەسە iشiنارا قايتارىلعان نەسيە ءۇشiن ايىپپۇل ەسەپتەلمەيدi. ەگiن ەگۋ-جيناۋ جۇمىستارىنا بولiنەتiن قاراجات جەكە تۇلعالار، شارۋا قوجالىقتارى، جەكە كاسiپكەرلەر جانە زاڭدى تۇلعالارعا باسىم باعىتقا يە بارلىق داقىل تۇرلەرi ءۇشiن بەرiلەدi. نەسيەنiڭ جىلدىق پايىزدىق مولشەرلەمەسi 9 پايىزدى قۇرايدى.

قارجىلاندىرۋ 2 تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى: 2 ترانشتىق نەسيە جەلiسi; بiر مەزەتتiك نەسيە;

كەپiلدiككە جەر تەلiمiن نەمەسە باسقا قوسىمشا كەپiل زاتىن ۇسىنۋعا بولادى.

قازiرگi تاڭدا قارجى ورتالىعى تاراپىنان 2017 جىلعى دالا جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ بويىنشا بiرقاتار iس-شارالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. اتاپ ايتساق، قارجىلاندىرۋدى جەدەل جۇزەگە اسىرۋ ءۇشiن وقو اۋداندارىندا سۋب-وفيستەر قۇرىلدى. سونداي-اق، كوكتەمگi ەگiس جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ ەڭ باسىم باعىت رەتiندە قارالىپ، اتالمىش باعىت بويىنشا كەلiپ تۇسەتiن وتiنiمدەردi قاراستىرۋ مەرزiمi مۇمكiندiگiنشە قىسقارتىلدى. وبلىس تۇرعىندارىنا جانە شارۋالارعا قارجىلاندىرۋ شارتتارىن ءتۇسiندiرۋ بويىنشا بiرقاتار iس-شارالار ۇيىمداستىرىلۋدا. 

اباي-اقپارات

0 پىكىر