سەيسەنبى, 18 اقپان 2020
2183 0 پىكىر 26 قىركۇيەك, 2017 ساعات 09:09

بۇۇ: قىرىمداعى ادام قۇقىعى جاعدايى اننەكسيادان سوڭ ۋشىعىپ كەتتى

قىرىمداعى ادام قۇقىعى جاعدايى تۇبەكتىڭ رەسەيمەن اننەكسياسىنان سوڭ كۇرت ۋشىعىپ كەتتى، دەلىنگەن بۇۇ-نىڭ جاڭا بايانداماسىندا. ورەسكەل زاڭبۇزۋشىلىقتار رەتىندە ادامداردى جوعالىپ كەتۋى، نەگىزسىز قاماۋلار، ازاپتاۋلار، زاڭسىز جەر اۋدارۋلار اتالدى.

ساراپشىلار رەسەيلىك بيلىك ارەكەتىنەن قىرىم تاتارلارى قاتتى زارداپ شەككەنىن اتاپ ءوتتى.

باياندامادا اننەكسيالانعان قىرىمنىڭ ونداعان مىڭ تۇرعىنىنا رەسەيلىك ازاماتتىق ءماجبۇرلى تۇردە بەرىلگەنى ايتىلعان. ودان باس تارتقاندار كوپتەگەن قيىندىقتارعا تاپ بولعان. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت قىزمەتكەرلەرىنە رەسەي ازاماتتىعىنا وتپەسە جۇمىستان شىعىپ قالاتىنىن ەسكەرتكەن.

Abai.kz

0 پىكىر