سەيسەنبى, 27 شىلدە 2021
1895 2 پىكىر 6 تامىز, 2018 ساعات 09:39

بۇۇ ازاتلىك ءتىلشىسى وگۋلساپار مۋرادوۆانىڭ ولىمىنە تۇركىمەنستان جاۋاپتى دەپ تانىدى

بۇۇ ادام قۇقىقتار جونىندەگى كوميتەتى جۋرناليست وگۋلساپار مۋرادوۆانى ازاپتاۋ مەن ونىڭ ولىمىنە تۇركىمەنستان جاۋاپ دەپ تانىدى. بۇل تۋرالى اشىق قوعام قورى حابارلادى.

بۇعان قاتىستى مالىمەت ۇيىمنىڭ سايتىندا 2 شىلدەدە جاريالاندى.

مۋرادوۆا 2006 جىلى ماۋسىم ايىندا ۇستالعان. ول اباقتىدا بەلگىسىز جاعدايداردا قايتىس بولدى. مۋرادوۆانىڭ ءولۋ سەبەبى مەن ۋاقىتى بەلگىسىز. سونىمەن بىرگە ونى قاي تۇرمەدە ۇستاعانى دا ايتىلمادى.

2006 جىلى 14 قىركۇيەكتە قاۋىپسىزدىك قىزمەتى مۋرادوۆانىڭ وتباسىنا جۋرناليست ءولىمى تۋرالى حابارلاعان. ونىڭ مۇردەسىن تانۋعا بارعان تۋىستارى مۋرادوۆانىڭ باسىندا ۇلكەن جارا بارىن كورگەن. ولار تاۋەلسىز دارىگەر تالاپ ەتكەن ۋاقىتتا، ءمايىتحانا قىزمەتكەرلەرى قىسىم جاساعان.

بۇۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كوميتەتىنە ارىزدى ءجۋرناليستىڭ اعاسى اننادۋر حادجيەۆ اتىنان قۇقىقتىق باستاما قوعامىنىڭ زاڭگەرلەرى تاپسىردى.​

58 جاستاعى وگۋلساپار مۋرادوۆا ازات ەۋروپا / ازاتتىق راديوسى تۇركىمەن قىزمەتىندە ءتىلشى بولىپ ىستەدى. سونىمەن بىرگە ول تۇركىمەن حەلسينكي قورىن دا باسقاردى.

Abai.kz

2 پىكىر