سەيسەنبى, 17 قىركۇيەك 2019
628 0 پىكىر 13 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:06

قازاقستان Boeing 737 MAX ۇشاعىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويدى

قازاقستاندا Boeing 737 MAX ماركالى اۋە كەمەسىنىڭ ۇشۋلارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. بۇل تۋرالى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى مالىمدەدى

"قر يدم ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى 2019 جىلدىڭ 13-ناۋرىزىنان باستاپ قازاقستاندا «Scat» اۋە كومپانياسىنىڭ Boeing 737 MAX ۇشاعىن پايدالانۋ ۋاقىتشا توقتاتىلاتىنىن حابارلايدى. قازاقستان اۋە كەمەلەرىنىڭ رەەسترىندە مۇنداي ءبىر عانا ۇشاق تىركەلگەن", - دەپ جازىلعان اتالعان كوميتەتتىڭ facebook پاراقشاسىندا.

بۇل شەشىم ەفيوپياداعى Boeing 737 MAX ۇشاق اپاتىنان كەيىن قابىلدانىپ وتىر. وقىس وقيعادان 150-دەن اسا ادام، ونىڭ ىشىندە بۇۇ-نىڭ 19 قىزمەتكەرى قازا تاپقان بولاتىن.

بۇعان دەيىن بىرقاتار ەۋروپالىق ەلدەر وسى ۇلگىدەگى ۇشاقتاردان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان بولاتىن.

Abai.kz

0 پىكىر