سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 63514. جازىلعاندار — 38008. قايتىس بولعاندار — 375
46 - ءسوز 2598 4 پىكىر 12 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:13

ەلوردانىڭ باراەۆ كوشەسىن جوشى-حان دەپ اۋىستىرۋدى ۇسىنامىن

نۇر-سۇلتان قالاسىنداعى ورتالىق كوشەلەردىڭ ءبىرىن جوشى-حانعا بەرەتىن بولساق، وندا باراەۆ كوشەسىنىڭ اتاۋىن جوشى-حان دەپ اۋىستىرۋدى ۇسىنامىن.

سوندا قازاقستانداعى رەسەي فەدەراتسيا ەلشىلىگىنىڭ مەكەن-جايى "جوشى-حان داڭعىلى، 4 ءۇي" دەپ تۇرار ەدى. ويلاپ قاراساق، قانداي ادەمى جانە تاريحي ساباقتاستىق. بۇنى دا ءبىر ساياسي ميميكانىڭ بەلگىسى رەتىندە پايدالانۋعا بولادى.

سامات نۇرتازانىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

4 پىكىر