سارسەنبى, 11 جەلتوقسان 2019

2009 جەلتوقسان

22 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:25

بەردىبەك ساپارباەۆ: ... بۇل دا دومالاق ارىزدىڭ ءبىر ءتۇرى

اباي-اقپارات 1768

22 جەلتوقسان, 2009 ساعات 05:59

ينتەرنەت-ايتىس: باۋىرجان مەن وڭعار

اباي-اقپارات 1512

21 جەلتوقسان, 2009 ساعات 11:39

مۇحتار شاحانوۆ. ءازىلحان نۇرشايىقوۆقا اشىق حات

اباي-اقپارات 1744