سارسەنبى, 2 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133118. جازىلعاندار — 117362. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:15

ىرىسبەك دابەي. قاراتورعايداي شىرىلداعان قايران قازاقى سارىن

اباي-اقپارات 2231

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:31

باشكيرو-نوگايسكيە وتنوشەنيا ي نوگايسكايا باشكيريا

اباي-اقپارات 2778

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:21

راۋشان جاكەشباي. اداسقان اقيقات

اباي-اقپارات 2098

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:01

الىمعازى داۋلەتحان. مۇحتارحان ورازبايدىڭ 15 وتىرىگى (1-ءبولىم)

اباي-اقپارات 2226