سەنبى, 31 شىلدە 2021

2009 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:15

ىرىسبەك دابەي. قاراتورعايداي شىرىلداعان قايران قازاقى سارىن

اباي-اقپارات 2586

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:31

باشكيرو-نوگايسكيە وتنوشەنيا ي نوگايسكايا باشكيريا

اباي-اقپارات 3444

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:21

راۋشان جاكەشباي. اداسقان اقيقات

اباي-اقپارات 2446

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:01

الىمعازى داۋلەتحان. مۇحتارحان ورازبايدىڭ 15 وتىرىگى (1-ءبولىم)

اباي-اقپارات 2572