جۇما, 21 اقپان 2020

2010 اقپان

22 اقپان, 2010 ساعات 07:36

كەدەن... ۇتىلاسىڭ نەدەن؟

اباي-اقپارات 1435

21 اقپان, 2010 ساعات 11:58

و تۆورچەستۆە ديدارا امانتايا

اباي-اقپارات 1896

21 اقپان, 2010 ساعات 11:49

الەمدىك سۋرەت ونەرىنىڭ جاڭا باعىتى

اباي-اقپارات 2286

21 اقپان, 2010 ساعات 11:33

قىتايداعى اباي ۇرپاعى

اباي-اقپارات 1634

21 اقپان, 2010 ساعات 11:26

تۇرسىنبەك كاكىشەۆ. “عاليادا” وقىعان قازاقتار

اباي-اقپارات 3693