بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020

2010 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 12:20

اتىراۋ وبلىسىندا ءۇش بالا ساندىقتا تۇنشىعىپ ءولدى

اباي-اقپارات 1602

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:31

جۇت كەزىندە جۇرت بولىپ جۇمىلايىق

اباي-اقپارات 1684

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 08:59

«ءبىز وزگەرىستى قالايمىز!»

اباي-اقپارات 1596

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 16:41

ماسكەۋدە جانكەشتىلەر جارىلىس جاسادى

اباي-اقپارات 1534

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:14

«ماكەن قىزدىڭ داۋى»

اباي-اقپارات 2236

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:09

ەلدI بيلەگەن ەلدI تىڭداي بIلە مە؟

اباي-اقپارات 1670