جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2010 ساعات 18:17

قازاقستاندا «KazSat-3» جاساۋ مەن ۇشىرۋعا كونكۋرس جاريالاندى

اباي-اقپارات 1762