سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2010 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2010 ساعات 09:30

باقىتجان ءجۇمادىلوۆ باقيلىق بولدى

اباي-اقپارات 1979

4 ناۋرىز, 2010 ساعات 07:20

جەزقازعاندا جالعان اكت جاساعان سوت اتقارۋشىسى سوتتالدى

اباي-اقپارات 1260