سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 709. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2010 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:47

مۇرات الماسبەكۇلى. قازاق ءبىلسىن

اباي-اقپارات 1541

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:33

عادىلبەك اكىم. چەموداندى كوڭىل-كۇيدەگى بيزنەس

اباي-اقپارات 1419

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:25

زيمبابۆە....

اباي-اقپارات 1186