دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:47

مۇرات الماسبەكۇلى. قازاق ءبىلسىن

اباي-اقپارات 1740

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:33

عادىلبەك اكىم. چەموداندى كوڭىل-كۇيدەگى بيزنەس

اباي-اقپارات 1573

3 ناۋرىز, 2010 ساعات 05:25

زيمبابۆە....

اباي-اقپارات 1301