سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2010 ءساۋىر

6 ءساۋىر, 2010 ساعات 03:44

«دومبىرا ەسكىلىكتىڭ قالدىعى» دەيدى ارنا باسشىسى...

اباي-اقپارات 1602

6 ءساۋىر, 2010 ساعات 03:36

«ءدىنتانۋ نەگىزدەرىن» وسىلاي «تانۋ» كەرەك پە ەدى؟!

اباي-اقپارات 2608