سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2010 ءساۋىر

5 ءساۋىر, 2010 ساعات 16:51

تۋرتسيا پرەزيدەنتى مامىردىڭ باسىندا قازاقستانعا كەلەدى

اباي-اقپارات 1229