سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 93820. جازىلعاندار — 65132. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 قاراشا

3 قاراشا, 2010 ساعات 03:48

نۇرگۇل سادىق. اۋەزوۆتىڭ حاتتارى تابىلدى

اباي-اقپارات 1891

3 قاراشا, 2010 ساعات 03:43

سىمبات سۇلۋوۆا. قازاق سايتتارىنىڭ باعاسى قانداي؟

اباي-اقپارات 1784

2 قاراشا, 2010 ساعات 22:19

ازيادا: قازاقتىڭ قاراجاتى ازايادى

اباي-اقپارات 1343