جۇما, 21 اقپان 2020

2010 قاراشا

3 قاراشا, 2010 ساعات 03:48

نۇرگۇل سادىق. اۋەزوۆتىڭ حاتتارى تابىلدى

اباي-اقپارات 1677

3 قاراشا, 2010 ساعات 03:43

سىمبات سۇلۋوۆا. قازاق سايتتارىنىڭ باعاسى قانداي؟

اباي-اقپارات 1549

2 قاراشا, 2010 ساعات 22:19

ازيادا: قازاقتىڭ قاراجاتى ازايادى

اباي-اقپارات 1181