دۇيسەنبى, 12 ءساۋىر 2021

2011 تامىز

1 تامىز, 2011 ساعات 07:33

وسپانحان اۋباكىروۆ. ورىنباسار ورنىندا وتىرىپ قالىپتى

اباي-اقپارات 1987

1 تامىز, 2011 ساعات 07:24

ەركىنبەك سەرىكبايۇلى. نازيگۇل

اباي-اقپارات 1880

1 تامىز, 2011 ساعات 07:02

شقو تۇرعىن ۇيدە باللون جارىلىپ، ءبىر ادام قازا تاپتى

اباي-اقپارات 1766