سەنبى, 2 جەلتوقسان 2023
جاڭالىقتار 2936 0 پىكىر 1 تامىز, 2011 ساعات 07:02

شقو تۇرعىن ۇيدە باللون جارىلىپ، ءبىر ادام قازا تاپتى

شىعىس قازاقستان وبلىسى زىريانوۆسك اۋدانىنىڭ پۋتينتسەۆو اۋىلىنداعى جەكە ۇيدە كەيننەن ورتكە ۇلاسقان گاز بالونى جارىلدى، ءبىر ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلادى قازاقستاننىڭ تجد.

«ءۇيدىڭ اعاش قۇرىلىستارى مەن شارۋاشىلىق قۇرىلىستار ورتەنگەن. ءورت اۋدانى 80 شارشى مەتردى قۇرادى. ءورت ورنىندا 54 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى»، - دەپ كورسەتىلگەن جۇمادا تاراتىلعان حابارلامادا.

ءورتتى جويۋعا جەكە قۇرامنىڭ 8 ادامى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسى تجد ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ ەكى بىرلىك تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلدى

استانا، 29 ءشىل - قازاقستان جاڭالىقتارى اا.

newskaz.kz

شىعىس قازاقستان وبلىسى زىريانوۆسك اۋدانىنىڭ پۋتينتسەۆو اۋىلىنداعى جەكە ۇيدە كەيننەن ورتكە ۇلاسقان گاز بالونى جارىلدى، ءبىر ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلادى قازاقستاننىڭ تجد.

«ءۇيدىڭ اعاش قۇرىلىستارى مەن شارۋاشىلىق قۇرىلىستار ورتەنگەن. ءورت اۋدانى 80 شارشى مەتردى قۇرادى. ءورت ورنىندا 54 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى»، - دەپ كورسەتىلگەن جۇمادا تاراتىلعان حابارلامادا.

ءورتتى جويۋعا جەكە قۇرامنىڭ 8 ادامى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسى تجد ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ ەكى بىرلىك تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلدى

استانا، 29 ءشىل - قازاقستان جاڭالىقتارى اا.

newskaz.kz

0 پىكىر