سەيسەنبى, 18 مامىر 2021

2011 تامىز

31 تامىز, 2011 ساعات 09:29

بايجان دۋباي. اتىس اتىراۋعا اۋىستى

اباي-اقپارات 3141

31 تامىز, 2011 ساعات 07:37

پارتيا زدراۆومىسلياششيح ليۋدەي

اباي-اقپارات 3065

31 تامىز, 2011 ساعات 07:32

گەرولد بەلگەر: ليۋبۆي ك شكولە ۋ دەتەي نەت

اباي-اقپارات 4112

31 تامىز, 2011 ساعات 06:50

شىعىس اۋىلى شىرايلانىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 3333

31 تامىز, 2011 ساعات 06:36

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..». (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3497