جەكسەنبى, 14 تامىز 2022

2011 تامىز

31 تامىز, 2011 ساعات 09:29

بايجان دۋباي. اتىس اتىراۋعا اۋىستى

اباي-اقپارات 4197

31 تامىز, 2011 ساعات 07:37

پارتيا زدراۆومىسلياششيح ليۋدەي

اباي-اقپارات 4197

31 تامىز, 2011 ساعات 07:32

گەرولد بەلگەر: ليۋبۆي ك شكولە ۋ دەتەي نەت

اباي-اقپارات 5409

31 تامىز, 2011 ساعات 06:50

شىعىس اۋىلى شىرايلانىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 4167

31 تامىز, 2011 ساعات 06:36

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..». (جالعاسى)

اباي-اقپارات 4500