سەنبى, 28 ناۋرىز 2020

2011 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:31

قاناعات جۇكەشەۆ. تاۋەلسىزدىك تۋرالى تاۋەلسىز ويلار

اباي-اقپارات 2364

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:17

ءابساتتار قاجى دەربىسالىنىڭ 7 باپقا قاتىستى مالىمدەمەسى

اباي-اقپارات 1455

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:15

وقو-دا ەشكى ۇرلاعان تۇرعىن ءۇش جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 1487