سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2011 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:31

قاناعات جۇكەشەۆ. تاۋەلسىزدىك تۋرالى تاۋەلسىز ويلار

اباي-اقپارات 2659

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:17

ءابساتتار قاجى دەربىسالىنىڭ 7 باپقا قاتىستى مالىمدەمەسى

اباي-اقپارات 1580

30 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:15

وقو-دا ەشكى ۇرلاعان تۇرعىن ءۇش جىلعا سوتتالۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 1704