سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375

2011 قىركۇيەك

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:52

تالعات مۇساباەۆ: «بىزگە ۇلتتىق مەيرامنىڭ كەرەگى جوق!»

اباي-اقپارات 1617

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:43

ەركiن تولەك. تۋىمىز تۋلاقتاي بوپ جاتىر

اباي-اقپارات 2044

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:39

قايرات سابىرباي. تاڭعاجايىپ جادىگەر تاريحتان ءتىل قاتادى

اباي-اقپارات 1973

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:36

قانشايىم بايداۋلەت. استراحان جاق الاڭداتىپ تۇر...

اباي-اقپارات 1761

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:33

شيەتتەي جەتى بالامەن قاڭعىرىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 1542

29 قىركۇيەك, 2011 ساعات 10:04

مەملەكەتتىك ءتىلدى قولداۋ – ەل بىرلىگىن قولداۋ!

اباي-اقپارات 1894