بەيسەنبى, 23 قاڭتار 2020

2012 ناۋرىز

2 ناۋرىز, 2012 ساعات 07:53

گەرويحان قىستاۋباەۆ. جۇماق قىمبات پا، ۇلت قىمبات پا؟

اباي-اقپارات 1744

2 ناۋرىز, 2012 ساعات 06:52

اقبەرەن ەلگەزەك. جوكوندانىڭ جۇمباعى

اباي-اقپارات 1946

2 ناۋرىز, 2012 ساعات 06:39

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1485

2 ناۋرىز, 2012 ساعات 06:29

ءامىرحان بالقىبەك. پايعامبار كىم؟ اۆتور شە؟..

اباي-اقپارات 1509

1 ناۋرىز, 2012 ساعات 12:08

الاشتىڭ ءاليحانى

اباي-اقپارات 1661

1 ناۋرىز, 2012 ساعات 09:51

دوس كوشىم. ماسكەۋلىكتەرمەن بىرگەمىز!

اباي-اقپارات 1378