دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2012 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:55

تۇرسىن جۇرتباي. سوڭعى كۋا (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3308

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:46

شاكارىم قۇدايبەردىۇلى. قازاقتىڭ ءتۇپ اتاسى

اباي-اقپارات 3782

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:38

گەر-اعانىڭ جازبالارىنان...

اباي-اقپارات 2783

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:37

بۇگىنگى قازاقتى قازاق ەتەتىن نە؟

اباي-اقپارات 2855

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:36

استانا اۋرۋحاناسى ساۋدى اۋرۋ ەتەدi

اباي-اقپارات 2791

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:35

ۇلتىن ۇرعانعا ۇپاي

اباي-اقپارات 2493

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:34

ءتىل بىلمەيتىندەرگە تالاپتى كۇشەيتۋ كەرەك

اباي-اقپارات 2577

30 ءساۋىر, 2012 ساعات 08:33

ايگۇل كەمەلباەۆا: «جازۋشى ىزگىلىكتىڭ يەسى بولۋى ءتيىس»

اباي-اقپارات 5575