سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 35

2012 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:51

ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ ۇشتەن ءبىرى جابىلادى

اباي-اقپارات 1576

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:50

اقيقاتىن ايتساق اششى، بالالار دارىگەرى تاپشى...

اباي-اقپارات 1666

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:47

قۇلقىنى قاپاس قوعامدىق كەسەل

اباي-اقپارات 1672

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:46

ميرزوياننىڭ الاش ارىستارىنىڭ اتىلۋىنا قاتىسى بار ما؟

اباي-اقپارات 2094

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:37

31 كانال. ينفورمبيۋرو 24.09.2012

اباي-اقپارات 1519

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:36

31 كانال. ينفورمبيۋرو 21.09.2012

اباي-اقپارات 1556

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:34

31 كانال. ينفورمبيۋرو 20.09.2012

اباي-اقپارات 1581

28 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:04

اقتوبەلىك جۋرناليست قونىسبەك رىسماعانبەتوۆكە كومەك كەرەك

اباي-اقپارات 1750