جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2013 ماۋسىم

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:52

قازاق جەرىندەگى رەسەي پوليگوندارى جابىلسىن!

اباي-اقپارات 2889

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:42

ماعجاننىڭ باسپاسوزدەگى قولتاڭباسى

اباي-اقپارات 3941

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:40

مەكتەپتە ەر مۇعالىمنىڭ ورنى ويسىراپ تۇر…

اباي-اقپارات 3602

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:37

قاسىموۆ قاي قازاقتان ارتىق ەكەن؟

اباي-اقپارات 2504

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:35

ولار حالىق ءسوزىن ايتىپ ءجۇر...

اباي-اقپارات 3197

30 ماۋسىم, 2013 ساعات 21:34

«قۇدايىم ءار اقىنعا م.شاحانوۆتاي قىزمەت ەتۋدى جازسىن»

اباي-اقپارات 2499