بەيسەنبى, 25 اقپان 2021

2013 جەلتوقسان

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:56

قازاقستاننىڭ مال دارىگەرلەرى ءوز اۆتوپاركىن جاڭارتتى

اباي-اقپارات 1963

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:43

شۇعىلا ساپارعاليقىزى: بي دە ءبىر جۇمباق الەم

اباي-اقپارات 6969

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:25

تاڭىربەرگەننىڭ ءتاڭىرى بەرىپ تۇر

اباي-اقپارات 1623

4 جەلتوقسان, 2013 ساعات 08:03

«اباي جولىن» ستەنوگرافيالاعان - دانابيكە

اباي-اقپارات 2061