جەكسەنبى, 24 قازان 2021

2013 جەلتوقسان

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:12

قازاقستانعا مايدان كەرەك پە؟

اباي-اقپارات 2072

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 06:45

بوستاندىق جىرى

اباي-اقپارات 2624

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:59

ازامات اقىلبەكوۆ. حان كەنە جەتىسۋعا قالاي كەلگەن؟..

اباي-اقپارات 2703

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:28

اسىلتاي تاسبولات. قۇران قيسسالارى جانە ۇلتتىق دۇنيەتانىم

اباي-اقپارات 3461

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 04:52

ەۋرازيا بارىسى: قىزىعى مەن شىجىعى

اباي-اقپارات 2018

6 جەلتوقسان, 2013 ساعات 11:58

ماڭگىلىك ماندەلا

اباي-اقپارات 3352

6 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:51

«KazFarnch-2013» كورمەسى وتەدى

اباي-اقپارات 1752