بەيسەنبى, 25 اقپان 2021

2013 جەلتوقسان

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:12

قازاقستانعا مايدان كەرەك پە؟

اباي-اقپارات 1755

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 06:45

بوستاندىق جىرى

اباي-اقپارات 2281

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:59

ازامات اقىلبەكوۆ. حان كەنە جەتىسۋعا قالاي كەلگەن؟..

اباي-اقپارات 2400

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:28

اسىلتاي تاسبولات. قۇران قيسسالارى جانە ۇلتتىق دۇنيەتانىم

اباي-اقپارات 2971

9 جەلتوقسان, 2013 ساعات 04:52

ەۋرازيا بارىسى: قىزىعى مەن شىجىعى

اباي-اقپارات 1727

6 جەلتوقسان, 2013 ساعات 11:58

ماڭگىلىك ماندەلا

اباي-اقپارات 2530

6 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:51

«KazFarnch-2013» كورمەسى وتەدى

اباي-اقپارات 1427