دۇيسەنبى, 25 قاڭتار 2021

2013 جەلتوقسان

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:31

ءمينيستردىڭ بالاسى كىمنەن ارتىق؟!

اباي-اقپارات 1994

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:24

قازاق كينوسىنداعى ءبورىنىڭ بەينەسى

اباي-اقپارات 3192

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:20

ولiمنەن كەيiن ءومiر بار ما؟

اباي-اقپارات 2732

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:17

سوت اشىق ءارi ءادiل وتسە پرەزيدەنتتiڭ وزiنە دەگەن كۇمان سەيiلەدi

اباي-اقپارات 2062

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:34

كۇلسالعىشقا اينالعان باس سۇيەك كەنەسارى حاننىڭ باسى ما؟

اباي-اقپارات 2472

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:22

قازاق «ۇلتشىلدارى» جانە قۇرىلتايلار

اباي-اقپارات 2470