سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

2013 جەلتوقسان

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:31

ءمينيستردىڭ بالاسى كىمنەن ارتىق؟!

اباي-اقپارات 1736

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:24

قازاق كينوسىنداعى ءبورىنىڭ بەينەسى

اباي-اقپارات 2682

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:20

ولiمنەن كەيiن ءومiر بار ما؟

اباي-اقپارات 2355

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 09:17

سوت اشىق ءارi ءادiل وتسە پرەزيدەنتتiڭ وزiنە دەگەن كۇمان سەيiلەدi

اباي-اقپارات 1746

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 07:34

كۇلسالعىشقا اينالعان باس سۇيەك كەنەسارى حاننىڭ باسى ما؟

اباي-اقپارات 2120

24 جەلتوقسان, 2013 ساعات 05:22

قازاق «ۇلتشىلدارى» جانە قۇرىلتايلار

اباي-اقپارات 2007