جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2014 قاڭتار

28 قاڭتار, 2014 ساعات 06:55

قازاق-كارىس ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناسىنا 22 جىل

اباي-اقپارات 2813

28 قاڭتار, 2014 ساعات 06:48

بيجومارت قاپالبەك. ءۇش قاتىن

اباي-اقپارات 1828

28 قاڭتار, 2014 ساعات 06:26

پوەزيا پاديشاسى ماڭگى الەمگە اتتاندى

اباي-اقپارات 1836

27 قاڭتار, 2014 ساعات 13:59

بوزىمباەۆ بۇرا تارتىپ بارادى

اباي-اقپارات 1532

27 قاڭتار, 2014 ساعات 09:23

ايدوس سارىم: «ماڭگىلىك» – تەك قۇدايعا ءتان.

اباي-اقپارات 2118

27 قاڭتار, 2014 ساعات 08:31

تۇركى الەمىنىڭ زيالىلار وداعى قۇرىلدى

اباي-اقپارات 1797

27 قاڭتار, 2014 ساعات 06:54

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: عالىم بوقاش (2-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2031