جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 551. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2014 قاڭتار

27 قاڭتار, 2014 ساعات 05:34

بولات تولەپبەرگەنوۆ. ۋكراينا ساباقتارى

اباي-اقپارات 1578

27 قاڭتار, 2014 ساعات 05:23

باس ءمۇفتي: قاجىلىق تابىس كوزىنە اينالماسىن!

اباي-اقپارات 1526

27 قاڭتار, 2014 ساعات 05:18

پاتشايىم فاريزا!

اباي-اقپارات 1595

25 قاڭتار, 2014 ساعات 12:24

پۋتين رەسەيدىڭ تۇبىنە جەتۋى مۇمكىن بە؟

ەندىگى بولجام قانداي؟ ۆ.پۋتين باستاعان باسقىنشىلىقتان سوڭ بۇعان جاۋاپ رەتىندە فەدەراتسيانى قۇراپ وتىرعان ۇلتتىق رەسپۋبليكالاردىڭ ساياسي بەلسەندىلىگى وسەدى، مۇنىڭ سوڭى ۇلتتىق قوزعالىستار مەن ۇيىمداردىڭ كوبەيۋىنە الىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 12190

24 قاڭتار, 2014 ساعات 09:35

كوروبەينيكوۆا قىزمەتىنەن كەتتى!

اباي-اقپارات 1540

24 قاڭتار, 2014 ساعات 07:48

جاڭابەك جاقسىعاليەۆ. تەكتىلىك فەنومەنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2641

24 قاڭتار, 2014 ساعات 06:15

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: عالىم بوقاش (1-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2065