جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2014 قاڭتار

23 قاڭتار, 2014 ساعات 05:38

قۋاندىق شاماحايۇلى. ءدىن اپيىن با؟

اباي-اقپارات 2999

22 قاڭتار, 2014 ساعات 06:40

جاڭابەك جاقسىعاليەۆ. تەكتىلىك فەنومەنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3295

22 قاڭتار, 2014 ساعات 05:26

پرەمەر-مينيسترلەر رەيتينگىسى

اباي-اقپارات 1842

22 قاڭتار, 2014 ساعات 05:01

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. تۇساۋىن ەلباسى كەسكەن ۇل

اباي-اقپارات 1672

22 قاڭتار, 2014 ساعات 04:37

ىقىلاس وجايۇلى. تۇرمە

اباي-اقپارات 1702