جەكسەنبى, 11 ءساۋىر 2021

2014 اقپان

28 اقپان, 2014 ساعات 06:08

رەسەيلىك باق-تىڭ تارالىمىنا تىيىم سالىنۋى كەرەك!

اباي-اقپارات 3543

28 اقپان, 2014 ساعات 05:47

ءۇش ءجۇزدىڭ باتىرىنا - 300 جىل

اباي-اقپارات 3452

28 اقپان, 2014 ساعات 04:50

بەيسەن احمەتۇلى. اباي بول! الا تۋ...

اباي-اقپارات 3123

28 اقپان, 2014 ساعات 04:40

باۋىرجان بەرىكۇلى. باتىرلار تۋرالى جىر

اباي-اقپارات 6434