جەكسەنبى, 8 جەلتوقسان 2019

2014 اقپان

28 اقپان, 2014 ساعات 06:08

رەسەيلىك باق-تىڭ تارالىمىنا تىيىم سالىنۋى كەرەك!

اباي-اقپارات 2477

28 اقپان, 2014 ساعات 05:47

ءۇش ءجۇزدىڭ باتىرىنا - 300 جىل

اباي-اقپارات 2544

28 اقپان, 2014 ساعات 04:50

بەيسەن احمەتۇلى. اباي بول! الا تۋ...

اباي-اقپارات 2274

28 اقپان, 2014 ساعات 04:40

باۋىرجان بەرىكۇلى. باتىرلار تۋرالى جىر

اباي-اقپارات 3966