جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2014 جەلتوقسان

27 جەلتوقسان, 2014 ساعات 01:16

تۇرسىن جۇرتباي. قازاقستان – ولار ءۇشىن پرەتوريا...

ۇلتتىق ەرەكشەلىگىڭ سەزىلىپ تۇرماسا، سەنى ازات ەلدىڭ ازاماتى ەمەس، وتار ەلدىڭ ولەرمەنى – دەپ ەسەپتەيدى.

اباي-اقپارات 4355

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:37

جامبىل وبلىسى ارداگەرلەرى پرەزيدەنت سىيلىعىن الدى

اباي-اقپارات 3445

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:36

ەلباسىنىڭ قۇتتىقتاۋ حاتى تابىستالدى

اباي-اقپارات 3599

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:35

الماتى وبلىسى ارداگەرلەرىن سىيلادى

اباي-اقپارات 3083

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 11:20

ماسكەۋ مەتروسىنداعى كورمە

اباي-اقپارات 2797

25 جەلتوقسان, 2014 ساعات 16:02

اينۇر ابدىراسىلقىزى. بالاق نەگە قىسقارىپ ەدى؟

بۇل بۋكۆاليستىك، شەكتەۋلى، تار، شەتىن كوزقاراستان شىققان دۇنيە.

اباي-اقپارات 6871

25 جەلتوقسان, 2014 ساعات 15:38

ۇرپاقتىڭ بىلىمسىزدىگىنە ۇبت كىنالى مە؟

ءبىلىم جۇيەسىنە ۇبت كىرگەلى قانشا جان «وڭاي ولجادان» قاعىلدى.

اباي-اقپارات 5750