سەيسەنبى, 25 اقپان 2020

2014 جەلتوقسان

27 جەلتوقسان, 2014 ساعات 01:16

تۇرسىن جۇرتباي. قازاقستان – ولار ءۇشىن پرەتوريا...

ۇلتتىق ەرەكشەلىگىڭ سەزىلىپ تۇرماسا، سەنى ازات ەلدىڭ ازاماتى ەمەس، وتار ەلدىڭ ولەرمەنى – دەپ ەسەپتەيدى.

اباي-اقپارات 4167

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:37

جامبىل وبلىسى ارداگەرلەرى پرەزيدەنت سىيلىعىن الدى

اباي-اقپارات 3165

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:36

ەلباسىنىڭ قۇتتىقتاۋ حاتى تابىستالدى

اباي-اقپارات 3389

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 19:35

الماتى وبلىسى ارداگەرلەرىن سىيلادى

اباي-اقپارات 2862

26 جەلتوقسان, 2014 ساعات 11:20

ماسكەۋ مەتروسىنداعى كورمە

اباي-اقپارات 2637

25 جەلتوقسان, 2014 ساعات 16:02

اينۇر ابدىراسىلقىزى. بالاق نەگە قىسقارىپ ەدى؟

بۇل بۋكۆاليستىك، شەكتەۋلى، تار، شەتىن كوزقاراستان شىققان دۇنيە.

اباي-اقپارات 6646

25 جەلتوقسان, 2014 ساعات 15:38

ۇرپاقتىڭ بىلىمسىزدىگىنە ۇبت كىنالى مە؟

ءبىلىم جۇيەسىنە ۇبت كىرگەلى قانشا جان «وڭاي ولجادان» قاعىلدى.

اباي-اقپارات 5467