بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 759. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2016 قاڭتار

5 قاڭتار, 2016 ساعات 13:23

ەلباسىنىڭ بوۋلينگ ويناۋى

اباي-اقپارات 3744

5 قاڭتار, 2016 ساعات 12:07

مالايزيالىق ۇشاقتى رەسەي اتىپ تۇسىرگەن

2014 جىلدىڭ 17-تامىزى كۇنى دونەتسك تۇبىندە شابۋىلعا ۇشىراپ، 298 ادام كوز جۇمعان.

اباي-اقپارات 3757

5 قاڭتار, 2016 ساعات 11:35

شوۋ شۋىندا تۋعان ب.شوۋ تۋرالى وي

بۇل ءازىلدىڭ استارىندا زامانىمىزعا ساي قالىپتاسقان ادام قۇلقىنى مەن ءناپسىسىن ايشىقتاعان شىندىق بار بولاتىن.

اباي-اقپارات 2891

5 قاڭتار, 2016 ساعات 11:11

دارىگەرلەر تۇڭعىش رەت باۋىر الماستىرۋ وتاسىن جاسادى

وقو-دا تۇڭعىش رەت قازاقستاندىق دارىگەرلەر باۋىر الماستىرۋ وتاسىن جاسادى.

اباي-اقپارات 2438

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:54

تاجىكستان ازاماتتاردىڭ قۇجاتتارىنا اپوستيل قويۋدى باستادى

تاجىكستان ازاماتتاردىڭ قۇجاتتارىنا اپوستيل قويۋدى باستادى

اباي-اقپارات 2266

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:51

"گازپروم" تۇركىمەنستاننان گاز ساتىپ الۋدان باس تارتتى

"گازپروم" تۇركىمەنستاننان گاز ساتىپ الۋدان باس تارتتى

اباي-اقپارات 2584

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:49

قىرعىزدار كورشىلەرىمەن شەكاراسىن ايقىنداۋدا

قىرعىزستان كورشىلەرىمەن شەكاراسىن ايقىنداۋدا

اباي-اقپارات 2208

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:47

شۆەتسيا مەن دانيا شەكارالارىنا باقىلاۋ ورناتتى

شۆەتسيا مەن دانيا شەكارالارىنا باقىلاۋ ورناتتى

اباي-اقپارات 2153