جۇما, 21 اقپان 2020

2016 قاڭتار

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:45

رەسەي ۋكراين تاۋارلارىنىڭ ءترانزيتىن توقتاتتى

رەسەي ۋكراين تاۋارلارىنىڭ ءترانزيتىن توقتاتتى

اباي-اقپارات 2150

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:42

يم سودىرلارى ليۆيانىڭ مۇناي تەرمينالىن شابۋىلدادى

يم سودىرلارى ليۆيانىڭ سولتۇستىگىندەگى مۇناي تەرمينالىن شابۋىلدادى

اباي-اقپارات 2150

5 قاڭتار, 2016 ساعات 10:36

رەسەيدە 9 ادام كسەنوفوبيا قۇربانى بولدى

2015 جىلى رەسەيدە 9 ادام كسەنوفوبيا مەن ۇلتشىلدىقتىڭ اسقىن تۇرىنەن بولعان شابۋىلدىڭ قۇربانى بولعان، كەم دەگەندە 68 ادام جاراقات العان.

اباي-اقپارات 2109

5 قاڭتار, 2016 ساعات 07:37

پۋتين 2017 جىلى تاقتان تايدىرىلادى

ۆلاد روسس رەسەيدە ءار 32 جىل سايىن بيلىكتەگى ادام ورنىنان كەتىرىلەتىنىن ايتقان.

اباي-اقپارات 6286

5 قاڭتار, 2016 ساعات 07:07

كاريموۆ ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن كوتەرۋگە ۋادە بەردى

كاريموۆ حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن كوتەرۋگە ۋادە بەردى

اباي-اقپارات 2111

5 قاڭتار, 2016 ساعات 07:05

تۇركيا رەسەي ۇستىنەن دسۇ-عا شاعىم بەرمەك

تۇركيا رەسەي ۇستىنەن دسۇ-عا شاعىم بەرمەك

اباي-اقپارات 2243

5 قاڭتار, 2016 ساعات 07:02

يم ۇلىبريتانياعا سەس كورسەتتى

يم جاڭا ۆيدەوسىندا ۇلبىريتانياعا سەس كورسەتتى

اباي-اقپارات 2558

5 قاڭتار, 2016 ساعات 07:00

اۋعانستاندا ءۇندى كونسۋلدىعىنا شابۋىل جاسالدى

اۋعانستاندا ءۇندى كونسۋلدىعىنا شابۋىل جاسالدى

اباي-اقپارات 2185