سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

2016 جەلتوقسان

27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 10:26

بالاندين مەن راحيموۆ اسكەري كوماندانىڭ قۇرامىنا شاقىرىلدى

اباي-اقپارات 2952

27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:36

ءۇش ىشەكتى دومبىرا

حح عاسىردان ورتا تۇسىنان باستاپ قازاقتىڭ ءداستۇرلى مۋزىكاسى كەڭىنەن زەرتتەلدى.

اباي-اقپارات 4436

27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:33

اياز اتانى اۋليە دەپ ويلايمىز...

وۋ، راببىم! قازاعىمدى ساقتاي گور،قول جايعىزبا قايىرسىز بەن جامانعا!

اباي-اقپارات 3456

27 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:28

ءماۋلىت – پايعامبارىمىزدىڭ ومىربايانىن ناسيحاتتايتىن كYن

ءماۋلىت ءسوزى اراب تىلىندە – تۋىلعان دەگەن ماعىنانى بەرەدى. نەگىزىندە ءسوزدىڭ ءتۇبىرى اراب تىلىندەگى «ءۋالادا تۋ» سوزىنەن جاسالعان «ءماۋليد» ۇلگىسىندە قالىپتاسقان ەسىمشەلى ءسوز.

اباي-اقپارات 3914

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 15:55

يسلام جانە تەرروريزم

اباي-اقپارات 4368

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 13:54

شاريعات جانە ىرىم-تىيىم

اباي-اقپارات 4191

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 13:47

«الماس قىلىش» نەمەسە ۇلتتىق رۋحتى وياتۋ

نە دەۋگە بولادى، مينيستر ارىستانبەك مۇحامەديۇلىنىڭ، مادەنيەت مينيسترلىگىنىڭ باعىتى دۇرىس.

اباي-اقپارات 4879