جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

2018 اقپان

28 اقپان, 2018 ساعات 08:36

ەلباسىنا ۇسىنىس

ءامىرجان قوسان 2315

27 اقپان, 2018 ساعات 13:22

27 جىلدان سوڭ... 27 اقپان!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4549

27 اقپان, 2018 ساعات 11:41

قيىر جايلاعان قىزايدا قازاق تاريحىنىڭ كىلتى بار

جامبىل ومارۇلى 12551