سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

2018 شىلدە

6 شىلدە, 2018 ساعات 08:35

اقتاۋدان اەس-ءتى الاستاعان اعالار

مۇرات جەتەكباي 3614

5 شىلدە, 2018 ساعات 14:26

قىلاۋ (اڭگىمە)

سايىن مۇراتبەكوۆ 7479

5 شىلدە, 2018 ساعات 12:34

سول «قۇداي» قازاق بولسا، ءوز ۇلتىنا نەگە ءوش؟..

جۇماش كوكبورى 4706

5 شىلدە, 2018 ساعات 12:12

بىزدە نەگە ءبىر زاڭعا ءبىر زاڭ قايشى؟

اياتجان احمەتجانۇلى 3009