جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 31277. قايتىس بولعاندار — 264

2018 قاراشا

30 قاراشا, 2018 ساعات 03:48

جايىقتىڭ ۇزدىك جاستارى انىقتالدى

ارمان سەرىكۇلى 1939

29 قاراشا, 2018 ساعات 14:56

"كوكجايلاۋعا" قارسى ازاماتتار ەلباسىنىڭ ءسوزىن تىڭداسىن!

ءشارىپحان قايسار 2035