سەنبى, 8 مامىر 2021

2020 شىلدە

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:32

مەدەت ەت، سينا

داۋرەن قۋات 3852

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:29

ءبارىمىز ءبىر كەمەدەمىز...

ەرمەك تۇرسىنوۆ 2688

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:07

پۋتين ەاەس-ءتى ساياسيلاندىرعىسى كەلەتىنىن اڭعارتىپ ءجۇر

اسحات قاسەنعالي 1857

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:00

بۇگىن قىرعىزستاندا ۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى

Abai.kz 1101