جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264
859 5 پىكىر 7 قاراشا, 2019 ساعات 10:29

اباەۆ: ەكسترەميستىك مازمۇنداعى 13 مىڭنان استام ماتەريال جابىلدى

قازاقستان جىل باسىنان بەرى ەكسترەميستىك مازمۇنداعى 13 مىڭنان استام ماتەريالدى جاپتى. بۇل اقپاراتتى 6 قاراشادا نۇر-سۇلتانداعى ءدىنتانۋشىلار فورۋمى بارىسىندا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ حابارلادى.

"2019 جىلدىڭ باسىنان بەرى ينتەرنەت-رەسۋرس يەلەرى مەن سايت اكىمشىلىگىنە ۇسىنىس ايتىلىپ، 25 مىڭنان استام زاڭعا قايشى ماتەريال جويىلدى. تەرروريزم مەن ءدىني ەكسترەميزم يدەولوگياسىن ناسيحاتتاعان 13 مىڭنان استام ماتەريال جابىلدى" دەدى داۋرەن اباەۆ.

قازاقستان بيلىگى جىل سايىن "ەكسترەميزمدى ناسيحاتتاعان سايتتار مەن ماتەريالداردىڭ جويىلىپ" جاتقانىن حابارلاعانمەن ولاردىڭ ءتىزىمىن جاريالاعان ەمەس. ولاردىڭ اراسىندا "بيلىككە جاقپايتىن سايتتار" بولۋى مۇمكىن ەكەنىنە الاڭداعان كەيبىر قۇقىق قورعاۋشىلار بۇل پروتسەدۋرا اشىق بولۋى كەرەك دەپ سانايدى.

Abai.kz

5 پىكىر