دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 629. جازىلعاندار — 45. قايتىس بولعاندار — 6
590 3 پىكىر 27 اقپان, 2020 ساعات 15:58

"تۇرار. ستالينگە حات" اتتى قويىلىمنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى

اسقار توقپانوۆ اتىنداعى جامبىل وبلىستىق قازاق دراما تەاترىندا شەرحان مۇرتازانىڭ پەساسى نەگىزىندە "تۇرار. ستالينگە حات" اتتى قويىلىمنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى.

قويىلىمنىڭ رەجيسسەرى - تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ.

اتالعان قويىلىمعا جامبىل وبلىسى اكىمدىگى مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسى قولداۋ بىلدىرگەن.

تۇساكەسەر 5-ناۋرىز كۇنى، ساعات 18:30 دا بولادى.

Abai.kz

3 پىكىر