سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 464. جازىلعاندار — 29. قايتىس بولعاندار — 3
اباي.tv 1261 8 پىكىر 20 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:55

جۇمابەك تاشەنوۆ

20-ناۋرىز قازاق جەرىنىڭ تۇتاستىعىن ساقتاۋدا ۇلكەن مىنەز كورسەتكەن قايراتكەر - جۇمابەك تاشەنوۆتىڭ تۋعان كۇنى.

ءبىز وسىعان وراي، «حابار» ارناسى ازىرلەگەن مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، ەكونوميكا عىلىمىنىڭ كانديداتى جۇمابەك تاشەنوۆ تۋرالى «تاعدىر جولى» اتتى دەرەكتى ءفيلمدى نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز.

Abai.kz

8 پىكىر