سەيسەنبى, 19 قازان 2021
اباي.tv 7802 2 پىكىر 1 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:21

اشارشىلىققا كىم جاۋاپ بەرەدى؟

20-30 جىلدارى ميلليونداعان ادامنىڭ ءومىرىن ويران ەتكەن اشارشىلىقتىڭ تاريحىندا ءالى دە اقتاڭدار كوپ. اشارشىلىق قولدان جاسالدى ما؟ ادام جەۋ فاكتىلەرى شىندىق پا؟ نەشە اشارشىلق قۇرباندارى مەن رەپرەسسيا قۇرباندارىن ءبىر كۇندە ەسكە الامىز؟ كىم جازاسىن تارتۋ كەرەك؟ جاناوزەندەگى وقيعالاردى رەپرەسسيا دەپ باعالاۋعا بولا ما؟

وسى جانە باسقا تاقىرىپتار تۋرالى جۋرناليست اسەم جاپيشەۆانىڭ الاش تاريحىندارعى اقتاڭداقتاردى اشۋعا اتسالىسقان بەلگىلى تاريحشى، جازۋشى بەيبىت قويشىبايمەن سۇحباتىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز...

;feature=youtu.be

دەرەككوز: گيپەربورەي youtube ارناسى

Abai.kz

2 پىكىر