بەيسەنبى, 29 شىلدە 2021
3373 6 پىكىر 15 شىلدە, 2020 ساعات 17:26

قاپىرىق...

2020 جىلدىڭ قاپىرىق جازى...

ەشقاشان شىلدە ايىندا بۇلاي قينالىپ كورمەپپىن. بۇتكىل تەاتر دەمالىستا بولسا دا، كوڭىلىمىز ارپالىستا...

بۇرىن دەمالىسقا كەتكەندە "تەاتر دەمالىستا" - دەپ جازۋشى ەدىك... بيىل جازۋ بىلاي تۇرسىن، دەمالىسىمىز قايسى، مەزگىلدىڭ قاي مەزگىل ەكەنىندە انىقتاۋعا شاما بولماي كەتتى .

بىراق مىنانداي ەل باسىنا كۇن تۋعان كەزدە قاراپ جاتۋدى ءجون كورمەدىك. ق.قۋانىشباەۆ اتىنداعى قازاق اكادەميالىق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ شىعارماشىلىق قۇرامى مەن ۇجىمداعى ادامدار اتسالىسىپ ءبىراز اقشا جينادىق. بۇگىن سونى ۇلتتىق عىلىمي زەرتتەۋ مەديتسينا ورتالىعى، قازىرگى كوۆيد ورتالىعى بولىپ وتىرعان اباي قاباتاەۆيچ بايگەنجين باستاعان مەديتسينالىق ورتالىققا اپارىپ بەردى. وعان تەاترىمىزدىڭ اكتريسالارى ءلايلا بەكنازار مەن بوتا ماقسۇتوۆا باردى. بۇيىرسا ولاردىڭ حاتى دا قاعازدارى دا كەلەدى.

ازىرگە قۋانتاتىن جاعداي ءبىز قارلىعاشتىڭ قاناتىمەن سۋ سەپكەندەي قولىمىزدان كەلگەنىمىزدى سول مەكەمەدەگى اق حالاتتى ابزال جاندارعا، اۋىرىپ جاتقاندارعا قول ۇشىمىزدى سوزۋعا بەرەيىك دەدىك. سىرقاتتانىپ جاتقان ادامدارعا شيپا بەرسىن، قولۇشىن بەرگەن ازاماتتارعا دەندەرىڭىز ساۋ بولسىن دەپ تىلەك ايتامىن.

تالعات تەمەنوۆ

Abai.kz

6 پىكىر