دۇيسەنبى, 21 ماۋسىم 2021
بيلىك 1416 0 پىكىر 11 مامىر, 2021 ساعات 13:19

ءماجىلىس ءبىر كۇندىك جالاقىلارىن ريددەرگە اۋداردى

پالاتا سپيكەرى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ توراعالىعىمەن ءماجىلىس بيۋروسى ريددەردەگى تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ءبىر كۇندىك جالاقىسىن اۋدارۋ تۋرالى قاۋلى قابىلدادى.

قاراجات شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ريددەر قالاسىنا ورمان ءورتى سالدارىنان زارداپ شەككەن تۇرعىنداردىڭ ۇيلەرىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالادى.

Abai.kz

0 پىكىر