سەنبى, 25 ماۋسىم 2022
712 0 پىكىر 25 مامىر, 2022 ساعات 14:45

تەحاستاعى شەتىن وقيعا: 21 ادام قازا تاپتى

اقش-تىڭ وڭتۇستىگىندەگى تەحاس شتاتىندا يۋۆالدە قالاسىنداعى باستاۋىش مەكتەپكە قارۋلى شابۋىل جاسالىپ، كەمىندە 19 بالا جانە ەكى مۇعالىم قازا بولدى. بۇل جونىندە Associated Press حابارلادى. 

ازىرگە تولىق ەمەس مالىمەتكە قاراعاندا، كۇدىكتىنى پوليتسيا اتىپ ولتىرگەن.

رەسمي ورىنداردىڭ حابارلاۋىنشا، 18 جاستاعى شابۋىلداۋشى سالۆادور راموس باستاۋىش مەكتەپكە شابۋىل جاساماي تۇرىپ اجەسىنىڭ ۇيىندە وق اتقان. ءجاوسپىرىم مەكسيكا شەكاراسىنا جاقىن ۋۆالدە قالاسىندا ستۋدەنت بولعان.

"ول اۋەلى اجەسىنىڭ ۇيىندە وعان وق اتقان" دەدى تەحاس قوعام قاۋىپسىزدىگى دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى ەريك ەسترادا. ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، اجەسى اۋە ۇشاعىمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. 66 جاستاعى ايەلدىڭ جاعدايى اۋىر دەپ ايتىلادى.

اقپاراتقا قاراعاندا، اجەسىنىڭ ۇيىنەن شىققاننان كەيىن سالۆادور راموستىڭ كولىگى جولشىباي باستاۋىش مەكتەپتىڭ ماڭىنداعى ارىققا تىعىلعان. بۇدان سوڭ راموس قارۋىمەن مەكتەپكە كىرىپ، وق اتقان.

وقيعا سەيسەنبى، 24 مامىردا بولعان. باستاۋىش مەكتەپتە 7 مەن 10 جاس ارالىعىنداعى بالالار وقيدى. شابۋىل كەزىندە كەمىندە 15 ادام زارداپ شەككەن.

شابۋىلعا قانداي وقيعانىڭ تۇرتكى بولعانى بەلگىسىز. قالا تۇرعىندارى مەن مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ باسىم بولىگىنىڭ تەگى يسپان. وقۋشىلاردىڭ كوبى تۇرمىسى ناشار وتباسىلاردان شىققان دەپ جازدى The Texas Tribune سايتى.

وقيعا جايلى پرەزيدەنت دجو بايدەنگە حابار بەرىلدى. بۇل شتات تاريحىنداعى ەڭ قاندى شابۋىلداردىڭ ءبىرى. 1966 جىلى تەحاس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مۇناراسىنداعى اتىستان 16 ادام قازا بولعان. 2018 جىلى سانتا فە ورتا مەكتەبىندەگى اتىستان ون ادام وپات بولعان.

Abai.kz

0 پىكىر