سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725
جاڭالىقتار 1668 0 پىكىر 26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:16

ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا

استانا قالاسىندا ءحىى سەزد حاتشىلىعىنىڭ وتىرىسىنا وراي الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا. وسى ورايدا، ەلىمىزدىڭ باس ءمۇفتيى ەرجان قاجى مالعاجىۇلى الەمدىك جەتەكشى ءدىن وكىلدەرىن قابىلداۋ شاراسىن وتكىزەدى. قابىلداۋ «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىندە ساع. 17.00-دە باستالادى. راۆيل گاينۋتدين، اللاشۇكىر پاشە زادە سىندى ءدىنباسىلار قاتىساتىن كەزدەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدەگى، سونداي-اق الەمدىك دەڭگەيدەگى ءتۇرلى ءدىني ماسەلەلەر تالقىلانىپ، شەشىمىن تاپپاق.

 

«ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

 

بايلانىس تەلەفوندارى:

8 707 517 73 88;

8(7172) 422 – 455.

 

اباي-اقپارات

استانا قالاسىندا ءحىى سەزد حاتشىلىعىنىڭ وتىرىسىنا وراي الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا. وسى ورايدا، ەلىمىزدىڭ باس ءمۇفتيى ەرجان قاجى مالعاجىۇلى الەمدىك جەتەكشى ءدىن وكىلدەرىن قابىلداۋ شاراسىن وتكىزەدى. قابىلداۋ «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىندە ساع. 17.00-دە باستالادى. راۆيل گاينۋتدين، اللاشۇكىر پاشە زادە سىندى ءدىنباسىلار قاتىساتىن كەزدەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدەگى، سونداي-اق الەمدىك دەڭگەيدەگى ءتۇرلى ءدىني ماسەلەلەر تالقىلانىپ، شەشىمىن تاپپاق.

 

«ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

 

بايلانىس تەلەفوندارى:

8 707 517 73 88;

8(7172) 422 – 455.

 

اباي-اقپارات

0 پىكىر