سەيسەنبى, 31 ناۋرىز 2020
جاڭالىقتار 1458 0 پىكىر 25 اقپان, 2010 ساعات 05:17

پاۆلودار مەكتەپتەرىندە ايازعا بايلانىستى وقۋ جىلىنىڭ باسىنان بەرى 36-شى رەت ساباق بولمايتىن بولدى

استانا. 25 اقپان. قازتاگ– قاتتى ايازعا بايلانىستى پاۆلودار مەكتەپتەرىندە وقۋ جىلىنىڭ باسىنان بەرى 36-شى رەت ءبىرىنشى اۋىسىم سىنىپتارىندا ساباق بولمايتىن بولدى. بۇگىن 1-11 سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايتىن بولدى، دەپ حابارلادى قالالىق ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ باستىق ورىنباسارى تامارا يۆانوۆا.

«36 كۇن – بۇل وزىنشە رەكورد. مىسالى، بىلتىر 13 رەت ساباق بولماعان. بۇگىن تەمپەراتۋرا 31 گرادۋس اياز، جەلدىڭ جىلدامدىعى - 14 م/س بولدى»، - دەدى تامارا يۆانوۆا.

بىراق «كوكتەمگى كانيكۋلدى قىسقارتۋ تۋرالى ازىرگە اڭگىمە ايتىلعان جوق».  قالالىق ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، وقۋ ۇدەرىسىنە رەزەرۆتەگى ساعاتتار تارتىلىپ، سوڭعى توقساننىڭ وقۋ ساعاتتارىنىڭ ءبىر بولىگى ساباقتاردى قايتالاۋعا بولىنەدى.

استانا. 25 اقپان. قازتاگ– قاتتى ايازعا بايلانىستى پاۆلودار مەكتەپتەرىندە وقۋ جىلىنىڭ باسىنان بەرى 36-شى رەت ءبىرىنشى اۋىسىم سىنىپتارىندا ساباق بولمايتىن بولدى. بۇگىن 1-11 سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق بولمايتىن بولدى، دەپ حابارلادى قالالىق ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ باستىق ورىنباسارى تامارا يۆانوۆا.

«36 كۇن – بۇل وزىنشە رەكورد. مىسالى، بىلتىر 13 رەت ساباق بولماعان. بۇگىن تەمپەراتۋرا 31 گرادۋس اياز، جەلدىڭ جىلدامدىعى - 14 م/س بولدى»، - دەدى تامارا يۆانوۆا.

بىراق «كوكتەمگى كانيكۋلدى قىسقارتۋ تۋرالى ازىرگە اڭگىمە ايتىلعان جوق».  قالالىق ءبىلىم بەرۋ ءبولىمىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، وقۋ ۇدەرىسىنە رەزەرۆتەگى ساعاتتار تارتىلىپ، سوڭعى توقساننىڭ وقۋ ساعاتتارىنىڭ ءبىر بولىگى ساباقتاردى قايتالاۋعا بولىنەدى.

0 پىكىر