سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 670. جازىلعاندار — 47. قايتىس بولعاندار — 6
بيلىك 4013 0 پىكىر 25 ماۋسىم, 2014 ساعات 16:16

استانا نىساندارى: حانشاتىرBAQ.KZ
كارتينكا
كارتينكا
كارتينكا
كارتينكا

 

0 پىكىر