جۇما, 1 شىلدە 2022
اباي.tv 7119 0 پىكىر 5 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:40

قازاقتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن پارتيا بار، ول — قازاق ءباسپاسوزى

 

داۋرەن قۋات، «اباي» پورتالىنىڭ باس رەداكتورى: قازاقتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن پارتيا بار، ول — قازاق ءباسپاسوزى

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اقمىلتىق

«قيالشىلدار كلۋبى»

ءامىرجان قوسان 393
انىق-قانىعى

كىمنىڭ كىم ەكەنىن بىلە ءجۇرسىن دەپ...

اۋىت مۇقيبەك 316